Dilek Tekstil

DİLEK TEKSTİL TİC. SAN. LTD. ŞTİ. olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin, çalışanlarımızın kalite ve sorumluluk anlayışı ile birlikte artarak devam edeceği inancındayız. Bu süreci Kalite, Sosyal Sorumluluk ve Çevre prensiplerimizin hizmet standardı haline getirilmesi için gerekli yatırımları yaparak, çalışanlarımızın haklarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuralları hassasiyetle takip ederek destekliyoruz.   DİLEK TEKSTİL TİC. SAN. LTD. ŞTİ. sahip olduğu kalite anlayışı ve vizyonla, müşterilerine en yüksek kalite ve performansta hizmet vermeyi hedeflemektedir. Sosyal sorumluluklarının bilincinde çevreye önem veren bir kuruluş olarak, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek üzere gereken önlemleri almak bizim için hayati önem taşımaktadır.   Hedeflerimize çalışanlarımız ile birlikte “Kalite, Sosyal sorumluluk ve Çevre” politikalarımızın benimsenmesi ve ciddiyetle uygulanması sayesinde ulaşabileceğimiz inancındayız.   Firmamız; Sosyal Uygunluk Standartları ile verdiği hizmetleri gerçekleştirirken, çalışanlarının yasalardan ve ilgili standartlardan kaynaklanan tüm haklarının sağlanması yönünde en adil şekilde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aynı zamanda firmamız bünyesine bulundurduğu kalite yönetim sistemleri & sosyal uygunluk departmanı ile müşterilerimizin çalışma prensiplerine uygunluk gösterir, ulusal ve uluslararası standartlara, ILO kanunlarına uyum göstermekte ve yeni gelişmeleri yakından takip etmektedir.   Bu politikamızın hayata geçirilmesi, devamlılığının sağlanması aşağıda belirtilen ilkeler ile gerçekleştirilecektir:   Yönetim sistemi, şeffaflık ve izlenebilirlik Şirketimiz;  müşterileri, paydaşları ve çalışanlarıyla şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yönetim sistemini benimsemektedir.   Çocuk İşçiliğini Önleme Firmamız ulusal ve uluslararası geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. Çocuk işgücü kullanılması yasaktır. Çocuk sömürücülüğüne kesinlikle karşı durmaktayız.   Genç İşçiler için Özel Koruma Genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını şirketimiz tarafından sağlanır.  Genç işçilerin etkin şikayet mekanizmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sistemleri ve programlarına erişiminin sağlanmasına önem vererek, genç işçilere zarar gelmesini önlemek, bunları tanımlamak ve azaltmak için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur.   Güvencesiz Çalışmayı Önleme Şirketimiz istihdam ilişkileri çalışanları için güvensizlik ve sosyal ya da ekonomik zorluklara neden olmasını engeller.  Çalışanlara hakları, sorumlulukları ve çalışma saatleri, ücret ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere çalışma koşulları hakkında anlaşılabilir bilgi oryantasyon eğitimi ile sunulur. İş sözleşmesinden doğan tüm haklar karşılıklı imza altına alınarak korunur.   Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi Şirketimiz, hizmetkarlık, zorla çalıştırma, işgücü ile borç ödeme, sürekli çıraklık, kaçak işçi çalıştırma veya çalışanın iradesi dışında işçi çalıştırma gibi hiçbir sisteme başvurmaz. Çalışanlara, işverene Türk İş Kanununda belirtilen makul zamanlarda bildirimde bulunma şartıyla, özgürce işten ayrılma ve iş sözleşmelerini sonlandırma hakkı tanınır. Şirketimiz, çalışanlarının insani olmayan şartlara veya aşağılayıcı muameleye, fiziksel cezalandırmaya, ruhsal ya da fiziksel baskıya maruz kalmadığı ve/veya sözlü tacize uğramadığından emin olmak için prosedürler geliştirmiştir.     Zorla Çalıştırma Firmamız, zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklar. Tüm çalışanlarımız fazla mesai yapmak kararında eşit haklara sahiptir ve hiçbir çalışan fazla mesai yapmaya zorlanamaz, işletmemizde fazla mesai gönüllük esasına bağlıdır. Baskıcı ve zorla çalıştırmaya kesinlikle taviz verilmemektedir.   Ayrımcılık Yapılmaması Firmamız fırsat eşitliği, eşit haklara sahip olma konusunda oldukça hassastır. İşe alım ve yerleştirme aşamalarında prosedürümüzde ayrıntılı belirtildiği üzere, ücretlendirme, terfi ve emeklilik uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet, dış görünüş, cinsel tercih, siyasi görüş, renk, milliyet ya da sosyal köken, yaş ve özürleri nedeni ile ayrım yapılmamaktadır. Bu gibi ayrımcılığa neden olacak durumlar firmamız tarafından tolere edilemez ve soruşturma başlatılır.   Çalışma Saatleri Çalışma Saatleri ve Fazla Çalışma prosedürümüzde ayrıntılı belirtildiği üzere, Firmamızda normal çalışma süresi yasalarda belirtildiği üzere haftalık 45 saattir. Genç işçilerin normal çalışma süresi yasalarda belirtildiği üzere haftalık 40 saattir. Çalışanlarımızın haftada iki gün hafta tatili vardır.   İş Sağlığı ve Güvenliği Firmamız çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak güvenli bir iş ortamı sağlar. Çalışma ortamının yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu iş güvenliği uzmanı ile takip eder. Üretim alanımızdaki riskleri minimize etmek için çalışmalar yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi tüm personele verilmektedir, İşletmenin sağlamakla yükümlü olduğu tüm kişisel koruyucu ekipmanları, çalışanlar kullanmakla yükümlüdür.   Dilek & Şikayet Bildirme Hakkı Tüm çalışanlarımızın tüm öneri ve geri bildirimlerini dinlemeyi ve bunlara çözüm bulmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Dilek & Şikayet kutuları ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlar isteklerini ve geri bildirimlerini bildirmekte özgürdürler. Açık kapı iletişim politikası uygulanmaktadır, tüm şirket çalışanları en üst düzey yöneticiye ulaşabilmektedir.   Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları Çalışan ayrımı yapmaksızın bütün çalışanlarımız sendika veya dernek kurma, bunlara üye olma veya olmama ve toplu sözleşme hakkı güvence altındadır. Bu tür hakların kullanılmasından dolayı işçilere karşı olumsuz bir tavır sergilenmez. İşçi temsilcileri temsilcilik görevlerini işyerinde serbestçe gerçekleştirebilirler. Disiplin Uygulamaları Tüm çalışanlarımız birbirlerine karşı iş ciddiyeti çerçevesinde saygılı davranmak zorundadır. Bedensel cezalandırma, yasaya uygun olmayan disiplin uygulamaları, para cezaları, zihinsel ve fiziksel baskı unsurları kabul edilemez. Disiplin uygulamaları gerek görüldüğü takdirde ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürdürülür.   Adil Ücret Firmamızda çalışanlarımıza en az Türkiye Cumhuriyeti yasalarında öngörülen asgari ücret ve bu ücretin üzerinde ödeme yapılmaktadır. Maaşlardan yasal olmayan, haksız kesinti yapılamaz. Yasal çalışma saatlerine bağlı kalınarak; yasaların izin verdiği ölçüde yapılan fazla mesailer yine aynı yasaların öngördüğü sürelerde düzenli olarak ödenmektedir. Ücretler, zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenir   İnsan Kaynakları En değerli kaynağımızın insan kaynaklarımız olduğu bilinciyle,  Çalışanlarımız için şeffaf, adil, eşit ve önce insan bakış açısıyla yönetim politikası izlemekteyiz. Şirketimiz stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır. Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak ve çalışanlarımıza katkı sağlamak hedeflerimizdir.   Çevrenin Korunması Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal kanun ve yönetmeliklere uyum sağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen tüm ilkelerimiz taşeron ve tedarikçilerimizi de kapsamakta olup yönetim sistemi içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir.   Etik İş Davranışı Geçerli olan tüm yasa ve düzenlemelere, asgari sanayi standartlarına, ILO ve BM anlaşmalarına ve de tüm diğer önemli yasal taleplere uyumluluk; en yüksek seviyede olan standart esas alınır. Şirketimiz ve herhangi bir şirket çalışanı, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayacaktır. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve başka şekillerde işlenmesinde gizlilik ile bilgi güvenliği kanunları ve mevzuata ilişkin gerekliliklere tam uyum sağlanır.   Tedarikçi ve paydaşların kontrolü Şirketimiz, iş ortaklarının dahil edildiği, Müşteri ve Şirket Davranış Kurallarının uygulanması için gerekli, etki alanı dahilindeki tüm makul ve uygun tedbirleri almak üzere işbirliği yaklaşımındadır. Şirket,  insan hakları üzerindeki herhangi olumsuz etkinin kök nedenlerini ayrıntılandırmak için çalışacaktır. Bu çerçevede gereken yönetim sistemlerini, politika ve prosedürleri oluşturur, bunun yanı sıra insan hakları üzerindeki, tedarik zincirinde tespit edilebilecek, tüm olumsuz etkileri etkin şekilde önlemeye çalışır.